بازارچه 1- پیشنهاد میكنیم حتما به قسمت بازار چه بزرگ حراجی سر بزنید 2- لطفا قبل از سفارش محصول، مشخصات آن را به دقت مورد توجه قرار دهید 3- هر گونه پیشنهاد و نظری از سوی شما موجب امتنان ما خواهد بود 4-در صورتی كه محصولی را در این سایت پیدا نكردید اطلاع دهید تا برایتان فراهم و در لیست قرار دهیم. http://ibazar.mihanblog.com 2020-02-23T10:47:53+01:00 text/html 2012-07-10T08:54:07+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! ساعت لمسی تاچ اسکرین http://ibazar.mihanblog.com/post/288 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247); ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247); "></span><span style="color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247); "></span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(247, 247, 247); "><tbody><tr><td width="10"></td><td align="center"><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://www.101kala.info/nabimages/HB/Ofoghi.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img src="http://www.101kala.info/nabimages/HB/Ofoghi.gif" border="0" height="60" width="468" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 20pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ساعت لمسی تاچ اسكرین</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#800000" face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 20pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Touchscreen Watch</font></b></span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF00FF" face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">اولین ساعت صفحه لمسی دنیا</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Tahoma, Helvetica; line-height: 18px; font-weight: 700; "><font color="#FF00FF" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">تركیبی حیرت آور از جدیدترین&nbsp; و جذاب ترین تكنولوژی های روز</font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Tahoma, Helvetica; font-weight: 700; "><font color="#FF00FF" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">بیشتر از همیشه در نظر دیگران باشید</font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Tahoma, Helvetica; font-weight: 700; "><font color="#008000" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">حس متفاوت بودن را تجربه كنید</font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Tahoma, Helvetica; font-weight: 700; "><font color="#008000" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">مقاوم، مدرن و در عین حال فوق العاده شیك</font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img src="http://www.101kala.info/nabimages/nGoodImages/Ax%20(1).jpg" border="0" height="420" width="530" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: line-through; ">33600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :&nbsp;</font></font>28000&nbsp;</span>تومان</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 28px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><a href="http://irbazar.net/cart.aspx?s=33646&amp;q=tala2172" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://irbazar.net/template/1/img/detailshop.gif" width="170" height="56" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 28px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">توضیحات کاملتر در ادامه مطلب</p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-07-03T05:43:42+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! مو زن گوش و بینی hygienic http://ibazar.mihanblog.com/post/287 <div style="text-align: center;"><img src="http://asiafpars.uploadasiapars.info/aks/mokan/b.jpg" alt="http://asiafpars.uploadasiapars.info/aks/mokan/b.jpg"> </div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 15px; text-align: right; margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0px; "><span id="parag1" style="font-size: small; ">سیستم اصلاح دقیق: تیغه های فوق العاده نازک و شکاف دار برای موهای بلند و روزنه های بسیار ریز برای موهای خیلی کوتاه سیستم واکنشهای انعکاسی: سیستم 3 بعدی تطابق تیغه ها با انحناءهای صورت، که با هر فرم صورت کاملا سازگار می شود تیغه های شناور و مستقل: تیغه های ریش تراش را در فاصله نزدیکتر به پوست صورت تنظیم می نماید سیستم بی نظیر بلند کردن و قطع مو: سیستم تیغه های دوگانه برای تمیزترین اصلاح صورت قابل شستشو: به آسانی در زیر شیر آب شسته و تمیز میشود (امکان سریع، آسان و بهداشتی)</span></p><p style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 15px; text-align: right; margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0px; "><span style="font-size: small; "><img src="http://asiafpars.uploadasiapars.info/aks/mokan/35ghjjar.jpg" alt="http://asiafpars.uploadasiapars.info/aks/mokan/35ghjjar.jpg" style="border: none; "></span></p><p style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 15px; margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0px; "><div style="text-align: right; line-height: 21px; "><p dir="rtl" style="line-height: 15px; margin: 0.05in 0in 0px; "><span style="font-size: small; "><span id="parag2">&nbsp;از آنجایی که مهمترین کار</span><span id="parag2">&nbsp;یک ریش تراش بلند کردن و قطع مو می باشد ، وجود تیغه های با کیفیت و متنوع لازمه یک ریش تراش خوب است . این ریش تراش با تیغه های شناور و مستقل خود ، فاصله تیغه ها را با پوست صورت تنظیم می کند و با سیستم 3 بعدی ، تطابق تیغه ها با انحنای صورت ، که با هر فرم صورت کاملا سازگار می شود ، اصلاح فوق العاده را تضمین می کند .</span></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(0, 102, 255); ">برخی از امکانات و قابلیتها:</span></span></p><p><span style="color: rgb(51, 102, 204); font-size: small; "></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><span style="color: rgb(51, 102, 204); font-size: small; ">سیستم اصلاح دقیق&nbsp;<br>سیستم واکنشهای انعکاسی&nbsp;<br>تیغه های شناور و مستقل&nbsp;<br>سیستم بی نظیر بلند کردن و قطع مو&nbsp;<br>قابل شستشو&nbsp;<br>قابل شارژ و اتصال به برق شهر&nbsp;<br>شارژ سریع</span></p></div><br style="line-height: 17px; text-align: right; "><center style="line-height: 17px; ">قیمت :&nbsp;25,800&nbsp;تومان<br><a href="http://bbshop.ir/index.php?page=cart&amp;add=59" style="text-decoration: none; color: rgb(184, 38, 15); "><img src="http://bbshop.ir/template/images/pay.jpg" style="border: none; "></a></center></p></div> text/html 2012-07-01T05:31:21+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! ساعت سواچ رنگ مشکی http://ibazar.mihanblog.com/post/286 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><br class="Apple-interchange-newline"><img src="http://hamkaran.biz/images/hswatch.gif" alt="http://hamkaran.biz/images/hswatch.gif" style="border: none; "></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">ساعت مچی&nbsp; طرح ســـواچ</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br>رنــگ مشـــكی<br></span></span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">ویــژه مشــکــل پســنــدان&nbsp;</span></span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">طــراحی منحصــر به فرد ســال 2012</span><br><span style="color: rgb(0, 102, 0); ">یــك ساعـت فوق العــاده شـیـك و جــدیــد</span><br><span style="color: rgb(128, 0, 128); ">برای شــمــا كه مــی خواهـــیــد به روز بــاشید</span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 102, 255); ">ساعتی فوق العاده زیبا برای نسل جوان</span></span></span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br>راز شیك پوش شدن&nbsp; اینجاست<br>دستان شما در اختیار جذابیت</span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><img src="http://hamkaran.biz/images/sw4.jpg" alt="http://hamkaran.biz/images/sw4.jpg" style="border: none; "></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">قیمت :</span>10800تومان<br></span></span></strong><a href="http://www.buz30.com/basket/index/add/ir/6142/prtn/548/pid/blsw" style="text-decoration: none; border: none; color: rgb(211, 4, 26); "><img src="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" alt="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" style="border: none; "></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); ">توضیحات کامل در ادامه مطلب</p></div> text/html 2012-06-30T16:01:20+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! اموزش زبان انگلیسی در خواب http://ibazar.mihanblog.com/post/285 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 17pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">آموزش زبان انگلیسی&nbsp;<font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">در خواب</font></span></font></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" color="#CC0099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 17pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">با ضمیر ناخوداگاه خود زبان یاد بگیرید !!!</span></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 17pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">3 CD</font></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" color="#990099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 17pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px 15px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 35px; "><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(95, 95, 95); "><img border="0" src="http://bhh27766.com/nabimages/nGoodImages/Scdnab6_1.JPG" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://irbazar.net/cart.aspx?s=33646&amp;q=scdnab6" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://irbazar.net/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://irbazar.net/cart.aspx?s=33646&amp;q=scdnab6" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://irbazar.net/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a></font></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: line-through; ">9600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :&nbsp;</font></font>8000&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">تومان</span></font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px 15px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 35px; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;آلبوم یادگیری مكالمه انگلیسی درخواب مجموعه ای است بی نظیر وكامل از&nbsp;<font color="#990099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">18 درس وتمرین آموزش&nbsp;</font>مكالمات زبان انگلیسی كه درسها بصورت گفتاری وبه فرمت فایل های صوتی mp3 (( قابل استفاده باتمام وسایل پخش سی دی های صوتی )) وبه&nbsp;<font color="#990099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">2 زبان فارسی وانگلیسی</font>&nbsp;همزمان ارائه می شود. این صداها<font color="#990099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">&nbsp;با تلفیق دو تكنولوژی زنده نمایی صحنه های صوتی درداخل جمجمه یا Binaural Sounds</font>&nbsp;وتكنیك منحصر به فرد&nbsp;<font color="#990099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">همسازی وهمگامی مغزی&nbsp;&nbsp; Brain Synchronizing</font>&nbsp;ازطریق هدفون برای مغزهنگام خواب ، قابل شنیدن می باشند وبه دلیل همراه داشتن امواج خاص فعال سازی ذهن هنگام پخش درس ها ، مغز شما رادرعالی ترین شرایط كاری ( یعنی درخواب ودرزمان استراحت )‌وبه راحت ترین شیوه ، با واژه ها وجملات اساسی زبان آشنامی سازد.<br>شما وقتی از خواب بیدار می شویددركمال حیرت می بینیدكه&nbsp;<font color="#990099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">نسبت به روز قبل هزاران لغت جدید</font>&nbsp;برایتان معنادارشده اند وبه طور ناخودآگاه بخش اعظم&nbsp;<font color="#990099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">مفاهیم مكالمات روزمره ونوشته های انگلیسی</font>&nbsp;را درك می كنید!!</font></p></div> text/html 2012-06-21T05:04:28+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! عطر مردانه coco chanel http://ibazar.mihanblog.com/post/284 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; line-height: 21px; "><div style="text-align: center; "><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/chanel/cover.jpg" border="0" alt="" width="440" height="364" style="border: none; "></div><div style="text-align: center; "><p><span style="font-size: small; ">مناسب برای استفاده در روز&nbsp;و<span lang="en-us">&nbsp;</span>شب در میهمانی ها که به معنای آدم هوس ران می باشد</span></p><p><span style="font-size: small; ">محصول پر فروش ایران ، اروپا و کشورهای عربی بین سال های 2009 تا 2011</span></p><p><span style="font-size: small; "><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/chanel/Untitled-11170.jpg" border="0" alt="" width="400" height="267" style="border: none; "></span></p></div><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>نوع بو :</strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">&nbsp;گرم و مدرن<br></span><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">حجم ادکلن :</span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">&nbsp;۱۰۰ میلی<br></span><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>کشور سازنده :</strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">&nbsp;فرانسه<br></span><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">سال ساخت :</span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">&nbsp;2001<br></span><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>کمپانی :</strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">&nbsp;COCO<br></span><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); ">دسته :</span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">&nbsp;مردانه</span></span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/chanel/missdior.jpg" border="0" alt="" width="500" height="354" style="border: none; "></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: small; "></span></p><p>توجه: ما برای شما کالای اصلی ارسال خواهیم کرد. تمامی ادکلن های coco ساخت کشور فرانسه بوده و عبارت&nbsp;<strong>Made in FRANCE</strong>&nbsp;بر روی آنها حک شده است. تمامی ادکلن ها در جعبه ارجینال آنها بوده و بسته بندی آنها به هیچ عنوان باز شده نمی باشند.</p><p></p></div><br style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; "><center style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; ">قیمت :&nbsp;34,500&nbsp;تومان<br><a href="http://bbshop.ir/index.php?page=cart&amp;add=10080" style="text-decoration: none; color: rgb(184, 38, 15); "><img src="http://bbshop.ir/template/images/pay.jpg" style="border: none; "></a></center></div> text/html 2012-06-20T05:27:43+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! گیرنده دیجیتال تلویزیون بند انگشتی http://ibazar.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><br class="Apple-interchange-newline"><img alt="http://hamkaran.biz/images/hminidvb.gif" src="http://hamkaran.biz/images/hminidvb.gif" style="border: none; "></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: Tahoma; ">نسل جدید</span></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: Tahoma; ">گیرنده تلویزیون دیجیتالDVB-T</span></strong></span></span><span style="font-size: large; "><br></span><span style="font-size: medium; "><br></span><span style="font-size: medium; "></span><span style="font-size: medium; "><span style="color: rgb(128, 0, 128); "><strong><span style="font-family: Tahoma; ">به اندازه یک بند انگشت<br></span></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-family: Tahoma; ">تلویزیون شما در جیبتان همراه شماست</span></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); ">&nbsp;<span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><br></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: Tahoma; ">با کیفیــت بســیار بالاتر با تــصـــویر HD</span></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="font-size: large; "><br></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: Tahoma; ">کوچکترین دستگاه تلویزیون دیجیتال در دنیا</span></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><br></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 128); "><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: Tahoma; ">دارای آنتن کوچک قابل حمل و بدون نیاز به اینترنت</span></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><img alt="http://hamkaran.biz/images/minidvb1.jpg" src="http://hamkaran.biz/images/minidvb1.jpg" style="border: none; "><br><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">در هـر نـقـطـه شـهر تـلویزیون را روی<br><br>لپ‌تاپ و کامپیوتر خود مـشاهــده کنیـد<br><br>در حـال حـاضـر قـابــل اسـتـفـــاده در :</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">استـان تـهــران ، مشهد ، پاکدشت ، ورامین ، بومهن ، استان خراسان رضـوی<br><br>شهر اصـفهان ، استان مازنداران ، سمنان ، استان قزوین ، کـرمـانـشـاه<br><br>پارچین ، کرمان ، زاهدان ،شهر بوشهر ، استان البرز ، استان زنجان<br><br>اراک ، یزد ، گیلان ، استان مرکزی ، شاهرود ، اردبیل ، چناران<br><br>استان قم ، خرم آباد ، رشت ، زرندیه ، ساری ، سمنان<br><br>فردوس ، قرچک ، ورامین ، گرگان ، رودهن ، کـرج</span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">قیمت فقط :</span>&nbsp;39000 تومان</span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><a href="http://www.buz30.com/basket/index/add/ir/6142/prtn/548/pid/minidvb" style="text-decoration: none; border: none; color: rgb(211, 4, 26); "><img alt="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" src="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" style="border: none; "></a></p></div> text/html 2012-06-19T13:27:55+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! دستمال جادویی میكروفایبر ناژه http://ibazar.mihanblog.com/post/282 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="background-color: rgb(247, 247, 247); "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; " color="#7c7b7a" face="Tahoma" size="3"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">این محصول دارای شماره مجوز 1000401 و 9786005096064: ISBN میباشد<p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><img border="0" src="http://bhh27766.com/nabimages/hb/hnaje.gif" width="468" height="60" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="5" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">دستمال جادویی میكروفایبر ناژه</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF00FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">دستمال میكروفایبر ناژه برای تمام سطوح</font></font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">بدون ایجاد حساسیت و بیماریهای پوستی</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#CC0099" face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">پدیده ای عجیب در صنعت مواد شوینده</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#0000FF" face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">بدون نیاز به هیچ مایع شوینده ای و فقط با استفاده</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#0000FF" face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">&nbsp;از دستمال جادویی همه جا را تمیز كنید</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#0000FF" face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">، بدون نیاز به مواد شوینده</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#6600CC" face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">بدون ایجاد خط و خش روی سطوح</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="4" color="#00CC00" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">تكنولوژی در خدمت آسایش شماست.</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">همراه كتاب هدیه شعبده بازی</font></b></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><img border="0" src="http://bhh27766.com/nabimages/ngoodimages/naje2.jpg" width="500" height="332" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><font face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: line-through; ">7200تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :&nbsp;</font></font>6000&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://irbazar.net/cart.aspx?s=33646&amp;q=oth1111" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://irbazar.net/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a></font></p></span></font></p></p></div> text/html 2012-06-17T05:28:25+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! ادکلن مردانه لالیک http://ibazar.mihanblog.com/post/281 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; line-height: 21px; "><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><strong>ادکلن مردانه انکر نویر د لالیک Encre Noire De Lalique</strong></span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; ">مخصوص مردان خردمند، کلاسیک و در عین حال مدرن !</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; ">این ادکلن شاخصی که اورا بسیار پر طرفدار کرده است رایحه ء جذاب , دوست داشتنی با ماندگاری حداقل 48 ساعت</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; ">می باشد .</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><img src="http://at0or.uploadasiapars.info/aks/lalicmardane/1317103132.jpg" border="0" alt="" width="350" height="250" style="border: none; "></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-size: small; ">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; ">فوق العاده زیبا و پرطرفدار . خود را با مد فصل جدید هماهنگ کنید. هنر جذابیت….هدیه ای مناسب برای آنکه دوستش دارید….. طراحی متفاوت و خیره کننده پیشنهادی برای بهتر شدن…..</span></p><ul id="idTab2" class="bullet" style="text-align: center; "><li style="list-style: none; "><p><span style="font-size: small; ">نوع رایحه : تلخ</span></p></li><li style="list-style: none; "><p><span style="font-size: small; ">نوع : Eau de Toilette</span></p></li><li style="list-style: none; "><p><span style="font-size: small; ">سال تولید : 2006</span></p></li><li style="list-style: none; "><p><span style="font-size: small; ">حجم : 100 میل</span></p></li><li style="list-style: none; "><p><span style="font-size: small; ">پیشنهاد رده سنی : تمامی سنین</span></p></li></ul><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ترکیبات ادکلن:</span></strong></span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; ">رایحه اولیه (درخت سرو)</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; ">رایحه میانی (خس خس)</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; ">رایحه اصلی (مشک و عاج فیل)</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><img src="http://at0or.uploadasiapars.info/aks/lalicmardane/dffd.jpg" border="0" alt="" width="225" height="225" style="border: none; "><br>این عطر را فقط بر زیر لاله های گوش های چپ و راست - زیر گردن و مسیر نبض 2 دست چپ و راست بزنید.<br>از زدن این عطر بر روی لباس تا جایی که امکان دارد استفاده نکنید.<br>100% خالص بدون الکل در شیشه اسپری بزرگ عرضه می شود<span lang="en-us">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">با هولوگرام 5 تیکه فراری نشان اسب سیاه</span><br>&nbsp;</span></p></div><br style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; "><center style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; ">قیمت :&nbsp;39,500&nbsp;تومان<br><a href="http://bbshop.ir/index.php?page=cart&amp;add=129" style="text-decoration: none; color: rgb(184, 38, 15); "><img src="http://bbshop.ir/template/images/pay.jpg" style="border: none; "></a></center></div> text/html 2012-06-16T09:31:47+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! انچه مردان و زنان باید در باره هم بدانند http://ibazar.mihanblog.com/post/280 <div style="text-align: center;"><table border="0" width="600" cellspacing="0" cellpadding="10" style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><tbody><tr><td colspan="3" style="font-size: 11px; "><p style="text-align: center; "><br class="Apple-interchange-newline"><img alt="http://hamkaran.biz/images/hzm.gif" src="http://hamkaran.biz/images/hzm.gif" style="border: none; "></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">مجموعه آموزشی آنچه زنان و مردان باید در مورد یکدیگر بدانند !</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">مجموعه ای بی نظیر و آموزشی برای ازدواجی موفق !</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">شامـــل دو مجموعــــه و سمینـــار آمـــوزشی</span><br><br><span style="color: rgb(0, 102, 0); ">مجموعــه آنچه زنان در مورد مردان باید بدانند</span><br><br><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">مجموعه آنچه مردان در مورد زنان باید بدانند</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">در قالب دو پکیج مجـــزا و اورجیـــنال</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">قابل پخش در تمامی دستگاههــای خانگی DVD</span><br><br>راز ازدواجی موفق در دستان شماست !<br><br>&nbsp;<br></span></span></strong><img alt="http://hamkaran.biz/images/zm1.jpg" src="http://hamkaran.biz/images/zm1.jpg" style="border: none; "><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">مدیریت رفتار</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">سفارش سری کامل مجموعه های" آنچه زنان و مردان باید در مورد یکدیگر بدانند!"</span><br><br>دو پکیج در 2 DVD اورجینال &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">قیمت 6500 تومان</span></span></span></strong></p><p style="text-align: center; "><a href="http://www.buz30.com/basket/index/add/ir/6142/prtn/548/pid/zm" style="text-decoration: none; border: none; color: rgb(211, 4, 26); "><img alt="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" src="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" style="border: none; "></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-06-13T04:32:28+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! اموزش آشپزی بین المللی به زبان فارسی http://ibazar.mihanblog.com/post/279 <div style="text-align: center;"><img src="http://bhh27766.com/nabimages/hb/hfoodS.gif"> </div><div style="text-align: center;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 30px; "><font face="Tahoma" color="#CC00CC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">آموزش آشپزی بین المللی</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 30px; "><font face="Tahoma" color="#CC0099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;به زبان شیرین فارسی</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 30px; "><font face="Tahoma" color="#FF9900" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">- اگر به غذا های سالم دیگر كشور ها علاقه مندید</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 30px; "><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">- اگر دوست دارید روش پخت و آماده سازی انواع غذاهای معروف كشور های دنیا را فرا گیرید</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 30px; "><font face="Tahoma" color="#FF9900" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">- اگر قصد تاسیس یك رستوران بین المللی را دارید</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 30px; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">و اگر..<br></font><font color="#FF9900" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">حتما این مجموعه بی نظیر را از دست ندهید.</font></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; line-height: 30px; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">آموزش بهترین و معروفترین غذاهای سراسر دنیا</font></b></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" color="#CC00CC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">آموزش غذاها توسط برترین سرآشپزهای دنیا</font></b></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">به زبان فارسی در 2DVD</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img src="http://bhh27766.com/nabimages/ngoodimages/foodS1.jpg"> </font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(124, 123, 122); font-family: Tahoma; "><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><font face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: line-through; ">8400تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :&nbsp;</font></font>7000&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://irbazar.net/cart.aspx?s=33646&amp;q=cd1737" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://irbazar.net/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">&nbsp;&nbsp;</span></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 28px; text-align: justify; ">این مجموعه در كشور استرالیا كه بزرگترین كشور مهاجر پذیر و چند ملیتی دنیا می باشد تهیه شده و در هر بخش به سراغ یكی از حرفه ای ترین رستوران های خارجی در استرالیا رفته و&nbsp;</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255); line-height: 28px; text-align: justify; ">طریقه آماده سازی چند غذای معروف آن كشور توسط سرآشپز آموزش داده می شود.</b> </span></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255); line-height: 28px; text-align: justify; "><img src="http://bhh27766.com/nabimages/ngoodimages/foodS2.jpg"> </b></span></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255); line-height: 28px; text-align: justify; "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); font-weight: normal; line-height: normal; text-align: -webkit-center; "><font face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: line-through; ">8400تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :&nbsp;</font></font>7000&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); font-weight: normal; line-height: normal; text-align: -webkit-center; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://irbazar.net/cart.aspx?s=33646&amp;q=cd1737" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://irbazar.net/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></p></b></span></font></p></font></p></div> text/html 2012-06-12T04:22:46+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! شارژر همراه موبایل http://ibazar.mihanblog.com/post/278 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21px; "><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/sharzhghalami/1297337177.jpg"> </div><div style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21px; "><p><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium; ">دیگر لازم نیست شارژر موبایل را با خود به همه جا حمل کنید</span></p><p><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: medium; ">این شارژر بسیار سبک و شیک می باشد دیگر نگران پیغام LOW BATTERY از گوشی خود نباشید.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium; ">شارژر همراه دستگاهی است به طول 7 سانتیمتر و فوق العاده سبک که می توانید بوسیله آن و براحتی تنها با استفاده از یک باطری قلمی،موبایل خود را در هر زمان و مکانی که باشید شارژ کنید.</span></p><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/sharzhghalami/emergency-3.jpg"> </div><div style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21px; "><span style="font-size: medium; ">شارژر همراه اولین شارژری است که فقط با یک باطری کار می کند و بی نیاز به مصرف بالای برق و سیم و پریز است .این محصول بسیار مناسب سفر کردن می باشد و نیاز به حمل شارژر حجیم را برطرف می سازد و همچنین مناسب مکان هایی است که هنوز به برق AC دسترسی ندارند.</span> </div><div style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21px; "><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/sharzhghalami/1289846910.jpg"> </div><div style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21px; "><p><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-size: medium; ">&nbsp;شارژر همراه از یک IC اختصاصی به عنوان مبدل بالا یا شارژ اصلی استفاده می کند. این IC برای به حداقل رساندن زمان شارژ و تحویل شارژر مناسب به باطری طراحی شده است.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium; ">این محصول به طور خودکار در زمانی که به دستگاه متصل می شود شروع به کار می کند و عملیات شارژ کردن را حتی زمانی که باطری دستگاه خالی باشد را به سرعت آغاز می کند.نکته قابل توجه اینکه پس از تکمیل شارژ باطری به طور اتوماتیک جریان شارژ را قطع می کند.</span></p><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/sharzhghalami/05.jpg"> </div><div style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21px; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(255, 102, 0); ">تنها نیاز شما یک باطری است که همیشه در خود شارژر قابل حمل است</span><br><br><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255); ">&nbsp;براحتی تنها با استفاده از یک باطری قلمی موبایل خود را از هر نوعی که باشد در هر زمان و مکانی که باشید شارژ کنید</span> </div><div style="text-align: center;font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21px; "><div style="text-align: right; "><div style="text-align: center; "><p><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-size: medium; ">شارژ همراه تشکیل شده از یک محفظه باطری و یک بدنه آلومینیومی یک برد الکترونیکی ،چراغ نمایشگر و فیش دو سر پورت ورودی این محصول در رنگ های آبی ،قرمز و طلایی موجود بوده و قابلیت اتصال به سامسونگ ،نوکیا، سونی اریکسون و غیره را دارا می باشد.سر تعویض شونده آن قابل اتصال به انواع گوشی های موبایل و برخی دیگر از لوازم دیجیتال می باشد.</span></p></div></div><br style="line-height: 17px; text-align: right; "><center style="line-height: 17px; ">قیمت :&nbsp;8,900&nbsp;تومان<br><a href="http://bbshop.ir/index.php?page=cart&amp;add=136" style="text-decoration: none; color: rgb(184, 38, 15); "><img src="http://bbshop.ir/template/images/pay.jpg" style="border: none; "></a></center></div></div> text/html 2012-06-11T05:20:34+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! مدیریت در روابط دختران و پسران http://ibazar.mihanblog.com/post/277 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">مدیریت در روابط دختران و پسران</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><img src="http://hamkaran.biz/images/hdp.gif" alt="http://hamkaran.biz/images/hdp.gif" style="border: none; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">مجموعه مدیریت عشق و روابط در زندگی دختــران و پســران!</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">مجموعه ای بی نظیر و آموزشی برای ازدواجی موفق !</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">شامل سه مجموعه و سیمنار آموزشی</span><br><br><span style="color: rgb(0, 102, 0); ">مدیـریـت عشــق و شیفتگــی</span><br><br><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">مدیـریـت روابـط دختر و پسر</span><br><br>مدیریت&nbsp; دوران نامــزدی</span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br></span></span></strong><img src="http://hamkaran.biz/images/dp1.jpg" alt="http://hamkaran.biz/images/dp1.jpg" style="border: none; "></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">در قالب سه پکیج مجزا و اورجینال نقره ای</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی DVD</span><br><br></span><span style="color: rgb(0, 153, 0); "><span style="font-size: medium; ">راز ازدواجی موفق در دستان شماست !</span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><span style="color: rgb(0, 0, 128); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">مدیریت در روابط</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">سفارش سری کامل مجموعه های" مدیریت عشق و روابط در زندگی دختران و پسران"</span><br><br>3 پکیج تک DVD اورجینال &nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;قیمت: 8700 تومان</span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><a href="http://www.buz30.com/basket/index/add/ir/6142/prtn/548/pid/dp" style="text-decoration: none; border: none; color: rgb(211, 4, 26); "><img src="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" alt="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" style="border: none; "></a></p></div> text/html 2012-06-10T07:51:20+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! میله های جادویی نورانی http://ibazar.mihanblog.com/post/276 <div style="text-align: center;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); font-family: Tahoma; "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img src="http://bhh27766.com/nabimages/HB/Hlighter.gif"> </p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 26pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">میله های جادویی</font></b></span></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); font-weight: 700; "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#3399FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 17pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">میله های&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">جادویی</span>&nbsp;بدون نیاز به برق و باتری</span></font></p></span><span style="color: rgb(124, 123, 122); font-size: medium; "></span><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" color="#FF6600" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">شادی آفرین&nbsp;</span>در جشنها،تولد،عروسی،كریسمس،چهارشنبه سوری و......</font></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody5" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" size="5" color="#0066CC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;</span>8<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;</span>تا 12 ساعت نور مفید</font></span></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="4" color="#FF00FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">میله های&nbsp;</font></span><font face="Tahoma" size="4" color="#FF00FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">جادویی</font><font size="4" face="Tahoma" color="#FF00FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;مخصوص كمپینگ و كوهنوردی</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody6" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="5" color="#33CC33" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">در منازل و اماكن مختلف هنگام قطعی برق</font></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" size="4" color="#3399FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">نور در مشت شما</font></span></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" color="#9933FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">استفاده شده در ارتش امریكا</font></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" color="#3399FF" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">فقط در 5 دقیقه می توانید چراغ قوه قوی داشته باشید</font></span></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" color="#33CC33" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">فقط كافیست میله جادویی را خم كنید و ضربه محكم بزنید</font></span></b></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="Tahoma" size="5" color="#33CC33" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">&nbsp;تا همه جا روشن شود!</font></b></p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">قابل استفاده در هنگام قطعی ناگهانی برق</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="4" color="#FF0000" face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">ISBN:</font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">9786005096064</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><img src="http://bhh27766.com/nabimages/ngoodimages/lighter4.jpg"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); "><font face="Tahoma" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: line-through; ">14400تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; ">قیمت :&nbsp;</font></font>12000&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; color: rgb(124, 123, 122); line-height: 28px; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><a href="http://irbazar.net/cart.aspx?s=33646&amp;q=fun1904" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); "><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://irbazar.net/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; "></a></font></p></font></span></p></span></p></span></div> text/html 2012-06-09T13:06:01+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! بلوتوث آنتن دار با قالبت مودم http://ibazar.mihanblog.com/post/275 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; line-height: 21px; "><div class="xpost" style="width: 730px; float: right; background-image: url(http://bbshop.ir/new/template/images/p2.gif); line-height: 13px; text-align: center; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat repeat; "><div class="xxpost" style="padding: 0px 15px 5px 25px; font-size: 9pt; "><div style="line-height: 21px; "><p><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/bantendar/1303457144.jpg" border="0" alt="" width="450" height="350" style="border: none; "></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(128, 0, 0); ">دستگاه بلوتوث که به کامپیوتر شما متصل می شود می تواند کامپیوتر شما را با تکنولوژی بلوتوث به دستگاه های دیگرمتصل نماید</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(128, 0, 0); ">&nbsp;با استفاده از این تکنولوژِی بین این دو دستگاه اطلاعات را انتقال دهد.<span lang="en-us"></span></span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(128, 0, 0); ">بهره مندی از فناوری&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">بلوتوث 2</span>&nbsp; که این ورژن تکامل یافته سری قبل می باشد</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(51, 102, 255); font-weight: bold; ">تغیرات عمده ی آن شامل:</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(128, 0, 0); ">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 204, 255); ">3 برابر شدن</span>&nbsp;سرعت ارسال اطلاعات .<span style="color: rgb(0, 0, 0); ">مصرف توان پایین تر</span>. استفاده از&nbsp;<span style="color: rgb(51, 153, 102); ">عرض باند بیشتر</span>&nbsp;نسبت به ورژن قبل.</span></p></div></div></div><div style="text-align: center; "><p><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/bantendar/1305890943_bt2.jpg" border="0" alt="" width="450" height="350" style="border: none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; "></p><p><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 13pt; ">قابلیت ها:</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(255, 0, 0); ">ایجاد شبکه بین دو کامپیوتر</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(128, 128, 0); ">اتصال کامپیوتر به اینترنت از طریق گوشی موبایل</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(0, 0, 0); ">برد نسبتا زیاد</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(255, 0, 0); ">انتقال فایل بین دو کامپیوتر</span></p><p><span style="font-size: 13pt; color: rgb(128, 0, 0); ">انتقال فایل از گوشی به کامپیوتر و بالعکس</span></p><p><img src="http://upcenter.zaminblog.ir/upload/bantendar/laptop_outdoor2.jpg" border="0" alt="" width="425" height="319" style="border: none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; "></p><p><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 255); "><strong>قابلیت تبدیل به مودم میان سیم کارت گوشی شما و کامپیوترتان است.</strong></span></p><p><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-size: small; "><strong>به این ترتیب با صرف هزینه ای بسیار ناچیز در هرکجا که هستید آنلاین باشید</strong></span></p></div></div><br style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; "><center style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; ">قیمت :&nbsp;17,900&nbsp;تومان<br><a href="http://bbshop.ir/index.php?page=cart&amp;add=135" style="text-decoration: none; color: rgb(184, 38, 15); "><img src="http://bbshop.ir/template/images/pay.jpg" style="border: none; "></a></center></div> text/html 2012-06-01T06:03:12+01:00 ibazar.mihanblog.com mani !!! دستگاه دفع حشرات و موش ریدکس http://ibazar.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;"><table border="0" width="600" cellspacing="0" cellpadding="10" style="font-family: Tahoma, Tahoma; background-color: rgb(254, 255, 252); "><tbody><tr><td colspan="3" style="font-size: 11px; "><p style="text-align: center; "><br class="Apple-interchange-newline"><img alt="http://hamkaran.biz/images/hriddex.gif" src="http://hamkaran.biz/images/hriddex.gif" style="border: none; "></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">دستگاه دفع حشرات و موش ریدکس پلاس</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">آیا از حشرات و حیوانات موذی اطرافتان خسته شده اید؟؟</span><br><br><span style="color: rgb(0, 102, 0); ">انبار آشپزخانه و درو دیوارهای اتاقهای خانه تان لانه و جولانگاه موجودات موذی شده؟</span><br><br></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-size: medium; ">&nbsp; آیا میخواهید برای همیشه خانه ای پاک از این موجودات داشته باشید؟</span></span></span></strong></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(128, 0, 128); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">آیا از مضرات سموم شیمیایی در هراسید؟</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">ما پیشنهاد تازه ای داریم:</span><br><span style="color: rgb(255, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">دستگاه دفع حشرات و حیوانات موذی RIDDEX&nbsp;PLUS</span></span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">با کمترین هزینه از شر این موجودات خلاص شوید</span><br><br></span></span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><img alt="http://hamkaran.biz/images/riddex1.jpg" src="http://hamkaran.biz/images/riddex1.jpg" style="border: none; "></span></span></strong></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">با قیمتی بسیار مناسب</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; "><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">برای اولین بار در ایران</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">دستگاه دفع حشرات و موش ریدکس پلاس</span><br></span></span></strong></p><p style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 128); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">ما دستگاه جدید ریدکس پلاس را به شما معرفی می کنیم وسیله ای که در عرصه نبرد با موجودات موذی انقلابی به پا کرده کافیست آن را به پریز برق بزنید تا با ارسال پالس های دیجیتال در شبکه سیم کشی ساختمان همه موجودات موزی را فراری دهد یک دستگاه ریدکس پلاس برای پاک سازی یک واحد آپارتمان کافی هست .</span></span></strong></span></p><p style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 128); "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-size: medium; ">در سراسر دنیا بیش از چهار میلیون از این وسیله به فروش رفته وقتی در خانه تان یک ریدکس پلاس داشته باشید دیگه لازم نیست غریبه ها را بیارید که در گوشه و کنار زندگیتون تا محل کارتون سم بپاشند</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><span style="font-size: medium; "><span style="font-family: Tahoma; ">قیمت فقط :</span></span></strong></span><strong><span style="font-size: medium; "><span style="font-family: Tahoma; ">&nbsp;32000 تومان</span></span></strong></p><p style="text-align: center; "><a href="http://www.buz30.com/basket/index/add/ir/6142/prtn/548/pid/riddex" style="text-decoration: none; border: none; color: rgb(211, 4, 26); "><img alt="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" src="http://hamkaran.biz/product/buy.gif" style="border: none; "></a></p></td></tr></tbody></table></div>